Daterad: 2014-08-25
Rev G = Ändring i flera paragrafer plus nya

STADGAR FÖR BYAFIBERFÖRENINGARNA

STADGAR FÖR BYALAG FÖR FIBER I NORDANSTIG I FORM AV EKONOMISK FÖRENING

§1 Föreningens firma

Föreningens firma är ………Byafiber ekonomisk förening.

§2 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i ………………… kommun, …………….. län.

§3 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att, projektera, inköpa och underhålla ett fiberbaserat bredbandsnät (byafibernät) för, i första hand, byarna …………………….med omnejd. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att erbjuda, en representant för de hushåll/fastighet som avser att ansluta sig till det planerade byafibernätet, medlemskap i föreningen. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§4 Medlemskap

Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom Föreningens verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem. Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen På av föreningen tillhandahållet formulär. Ansökan om medlemskap provas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

§5 Medlems skyldighet

Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda insatser samt av föreningsstämman fastställda avgifter och även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Medlemmen är skyldig att utan dröjsmål meddela föreningen ändrade kontaktuppgifter.

§6 Insats

Varje medlem deltar i föreningen med en insats om 100 kronor för privatpersoner och 500 kronor för ekonomiska organisationer och företag. Inbetalning sker till föreningens bankgiro. Denna insats återbetalas endast i de fall som stipuleras i lagen om ekonomiska föreningar.

Vid beslut att genomföra projektet kan en extra insats. Styrelsen lämnar förslag till medlemmarna om hur inbetalning och eventuell återbetalning ska ske och beslut fattas på ordinarie eller extra årsstämma. Eventuell återbetalning är proportionell mot insatsen.

§7 Avgifter

§7.1 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman.

Avgiften betalas på det satt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§7.2 Andra avgifter

Avgifter för eventuella trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§8 Uteslutning                                                                         

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickats till medlemmen.

§9 Avgång

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar, sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

§10 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst 3 styrelseledamöter och 0-7 styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter väljs för två år så att ca hälften väljs varje år.

Ordförande och kassör och de övriga ledamöter väljs på föreningsstämma. Ordförande väljs på ett år, övriga väljs på två år.

Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer.

§11 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning, utses en till två revisorer med högst två suppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till nästa ordinarie stämma

§12 Räkenskapsår

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna skall bestå av resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse.

§13 Ärenden på ordinarie Föreningsstämma.

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt om hur vinsten, enligt den fastställda balansräkningen, skall disponeras.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
 10. Fastställande av eventuella avgifter för kommande verksamhetsår.
 11. Val av ordförande
 12. Val av kassör
 13. Val av övriga styrelseledamöter samt eventuella suppleanter.
 14. Val av revisorer samt eventuella suppleanter. 
 15. Val av valberedning med minst 2 personer och en sammankallande.
 16. Behandling av inkomna motioner.

§14 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden.

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse skall innehålla uppgift om de ärenden som skall förekomma. Kallelsen skall utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker med e-post eller vanligt brev till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta.

§15 Vinstdelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond har skett, enligt föreningsstämmans beslut, föras i ny räkning eller fonderas.

§16 Medlemmars motioner

Medlem kan till årsmötet, senast 2 veckor i förväg, lämna in motioner rörande föreningens verksamhet. Dessa behandlas då på årsmötet. Motioner som inkommer senare kan inte garanteras bli behandlade på årsmötet, men noteras och behandlas snarast möjligt av styrelsen. 

§17 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar fördelas lika mellan medlemmar.

§18 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar, gäller i tillämpliga delar lagen om ekonomiska föreningar.