Affärsprojektplan

Projektgruppen / Nordanstigs Byafiber

 

Projektbeskrivning

 • Föreningarna har till ändamål att ersätta kopparnätet med 100% nergrävd optisk fiber för data- och telekommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
 • Målsättningen är att bygga ett passivt optiskt accessnät med avsikt att ansluta samtliga fastigheter som är intresserade. 
 • Avsikten är att bygga ett framtidssäkert och snabbt telekommunikationsnät med den senaste tekniken.
 • Vidare avser vi att tillsammans med medlemmarna förhandla fram fördelaktiga villkor och tjänstepaket för tele, TV och internet, både för permanent boende, fritidsboende och företag.
 • Tillsammans med kommunen arbeta fram tekniska och ekonomiska lösningar för samhällstjänster som t.ex. utbildning, sjuk- och åldringsvård samt turism. 

Projektomfång

Handlingsplan Byanät

 1. Skapa ekonomiska byafiberföreningar med uppgift att göra upp kartor med alla potentiella kunder inprickade samt bilda arbetsgrupper för att informera och registrera intresse och medlemskap i respektive byafiberförening.
 2. Bygga upp styrgrupp, projektorganisation, logistik, ekonomi och informationsavdelning för projektstyrning.
 3. Upphandla projektörer/systemleverantör, kommunikationsoperatör samt drift- och underhålls tjänster genom att annonsera och bjuda in till anbud, utvärdera dessa samt skriva avtal för var och en av byafiberföreningarna.
 4. Bygga upp entreprenörspool för markarbeten
 5. I samråd med vald systemleverantör utverka projekt och tidplaner och ansvarsfördelning för projektens genomförande inklusive bidragsansökan.

Syfte/affärsbehovet av projektet

Syftet är att bygga accessnätet från varje fastighet ut till stamnätets anslutningspunkt, samt att på vissa platser komplettera stamnätet. Affärsbehovet att nå ut till alla fastigheter i Nordanstigs glesbygd är mycket stort. Byalagskonceptet är den enda möjligheten att inom tidsramen för regeringens mål (90 % av landets befolkning ska innan utgången av år 2020 ha blivit erbjuden optisk fiber*) kunna bygga ut fibernätet. Marknadsvärdet för kommersiella företag är för lågt och det blir för dyrt för slutkunden!

* I glesbygd kan idag endast optisk fiber klara kraven på snabba telekommunikationer!  

Koppling till andra projekt

Ett önskemål för att kostnadseffektivt kunna få ut fiber till glesbygden är att bygga vidare på det nät som kommunen redan byggt mellan våra huvudorter.

Projektets intressenter

 • Vanliga hushåll,
 • Småföretagare / företag
 • Kommunens verksamheter inom t.ex. välfärd- och samhällstjänster.

Strategier

De övergripande strategierna är:

 • Den senaste tekniska landvinningarna ska tillämpas, vilket bl.a. innebär att utrustningen som installeras i varje hus ska klara minst 1 Gbit (1000 Mbit) hastighet i båda riktningar. Vid uppstart av nätet kan i en övergångstid endast 100 Mbit i båda riktningarna erbjudas.
 • Allt material ska klara vårt stränga krav på livslängd och kvalitet
 • Kostnaderna ska hållas nere dels med hjälp av en god projektstyrning och med så mycket arbete som möjligt ska ske med egen ideell arbetskraft samt långsiktiga avtal med associera grävarpol.
 • Varje byalag äger och tar in hyresintäkterna, för att på så sätt finansiera den del av kostnaderna som inte täcks av bidrag och ideellt arbete. Dessa intäkter används bl.a. till att betala av den insats som ska täcka de 40% av byggkostnaden som inte täcks av det statliga bidraget. 

Projektens slutprodukter

 • Projekteten anses avslutade när samtliga byalag har tänt det passiva nätet, vilket betyder att medlemmarna får tillgång till erbjudna tjänster över de nya teleledningarna (optiska fibernätet).
 • Därefter övergår projekten i ”förvaltningsfasen” minimum under de antal år som stipuleras i kraven från bidragsgivarna (fn 5 år). 
 • De tjänster som levereras är de som byalagen och dess medlemmar förhandlat fram i samråd med vald kommunikationsoperatör. Byalagen tillhandahåller ett öppet nät, vilket innebär att bl.a. kommunens olika samhälls- och välfärdstjänster kommer att finnas tillgängliga.

Framgångsfaktorer

 • Ett genomtänkt och gott samarbete med berörda kommuner 
 • Korta beslutsvägar med våra olika kontrakterade leverantörer av:
  • Det passiva nätets byggnad (Eltel / Hexatronic)
  • Kommunikationsoperatör (Zitius)
  • Samt drift och underhåll (meddelas senare)
 • Projektorganisationen byggs upp professionellt
 • Logistikfunktionerna fungerande 24/7.
 • Finansieringen är på plats och utan kommunal borgen!